Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας του “ΑΝΕΜΟΝΙ TRAVEL” καθορίζεται από την επιθυμία παροχής υπηρεσιών γενικού τουρισμού, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών του, των συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισμού, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, τις δυνατότητες λειτουργικού ελέγχου και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική θέση του εταιρείας στην ελληνική αγορά.

O στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρείας έχει σχεδιαστεί με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών του. Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί Ποιότητας του “ΑΝΕΜΟΝΙ TRAVEL” είναι:

 • Η διαρκής βελτίωση των επιχειρηματικών της επιδόσεων
 • Η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών

Οι ανωτέρω αντικειμενικοί σκοποί βασίζονται:

 • Στην στελέχωση του “ΑΝΕΜΟΝΙ TRAVEL” με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
 • Στην επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών και συνεργατών
 • Στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών σταθερών προδιαγραφών υψηλής ποιότητας
 • Στην συνέπεια και στην αξιοπιστία στην πλήρωση των απαιτήσεων των πελατών
 • Στην καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή/ ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Στην διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.

Η προσέγγιση του “ΑΝΕΜΟΝΙ TRAVEL” στην ποιότητα εκφράζεται μέσω του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο EN ISO 9001:2015.

H Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει κατάλληλα έτσι ώστε:

 • H πολιτική ποιότητάς της να είναι γνωστή και κατανοητή σ’ όλο το προσωπικό της και στην διάθεση όλων των ενδιαφερομένων μερών.
 • Να ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλότητά της.
 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος και τη συνεχή βελτίωσή του.

Τέλος, και από την θέση αυτή, η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της και τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της.

Για το “ΑΝΕΜΟΝΙ TRAVEL
Ο Γενικός Διευθυντής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΟΣ